Etusivu

Tiedotus

Toiminta

Jäsenyys

Linkit

Palaute

Yhteystiedot

   

Toiminta

Suomen metsästysjäljestäjät perustettiin 26.3.2001 Itäsalmessa. Perustajäseninä paikalla olivat Markku Huttunen Kouvolasta, Jouni Vestu Nakkilasta, Juha Wirekoski ja Eero Könönen Punkaharjulta, Paula Haapanen Jokimaalta ja Jukka Lindholm Pyhtäältä. Valtakunnallisen jäljestämisjärjestön perustamiseen olivat myötävaikuttamassa Jukka Lindholm Suomen Kennelliitosta, koulutuspäällikkö Jari Pigg Metsästäjäin Keskusjärjestöstä, Paula Haapanen Suomen metsästäjäliitosta, riistapäälliköt Erkki Kiukas Kymen riistanhoitopiiristä ja Veli Lappalainen Etelä-Savon riistanhoitopiiristä.

Yhdistyksen toiminta perustuu aina jäsenistön aktiivisuuteen. Kaikki vinkit ja ideat ovat tervetulleita, joilla voimme kehittää toimintaamme ja jäsenistömme tietoja ja taitoja. Aina kaikkea ei voida toteuttaa heti, mutta hyvät hedelmät kypsyvät hitaasti.


Jäljestysleiri Pyhtäällä 2005

LAIT JA SÄÄDÖKSET JOIDEN MUKAAN ON TOIMITTAVA

POLIISILAKI 25 §
Eläimen kiinniottaminen ja lopettaminen
Poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni tai lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle. Sama oikeus poliisimiehellä on, jos eläin aiheuttaa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle tai vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin saadaan lopettaa myös, jos se on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

LAKI POLIISIHALLINNOSTA 16 §
Poliisille kuuluvan tehtävän siirtäminen

ELÄINSUOJELULAKI 14 §
Sairaat tai vahingoittuneet eläimet
Luovutettaessa sairas tai vahingoittunut eläin on sairaudesta tai vahingoittumisesta ilmoitettava eläimen vastaanottajalle.
Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa kotieläintä tai muuta ihmisen hoidossa olevaa eläintä on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen omistajalle tai hoitajalle taikka kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.
Jos 2 momentissa mainittujen henkilöiden tavoittaminen on kohtuuttoman vaikeaa ja jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, saadaan se lopettaa. Tästä on viivytyksettä tehtävä 2 momentissa mainittu ilmoitus.
Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

METSÄSTYSLAKI 28.6.1993/615
83 § Kuolleena löydetyn tai
pyyntivälineeseen tarttuneen riistaeläimen omistusoikeus
Kuolleena löydetty tai pyyntivälineeseen tarttunut, toisen alueelle kulkeutunut riistaeläin kuuluu alueen metsästysoikeuden haltijalle, jos tällä on oikeus metsästää samanlainen riistaeläin alueella. Merialueella kalanpyydyksestä kuolleena tavattu halli tai norppa kuuluu kuitenkin pyydyksen omistajalle. Muussa tapauksessa eläin kuuluu valtiolle, jollei 2 momentista muuta johdu.
Jos 1 momentissa tarkoitettua riistaeläintä on metsästetty pyyntiluvan nojalla, saa se, joka on alueella metsästykseen oikeutettu, halutessaan pitää eläimen, jos hänellä on samanlainen pyyntilupa. Muussa tapauksessa eläin kuuluu sen metsästäjälle.
Hirvieläimen jättösarvet kuuluvat löytäjälle.
Valtiolle kuuluvan, kuolleena löydetyn riistaeläimen saa löytäjä ottaa haltuunsa poliisille tai riistaeläinten tutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle toimittamista varten.
Asetuksella säädetään, miten metsästäjän on 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tehtävä ilmoitus metsästysoikeuden haltijalle.

84 § Avuttomassa tilassa olevan eläimen kohtelu
Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa tässä laissa tarkoitettua eläintä on pyrittävä auttamaan tai asiasta on pyrittävä ilmoittamaan alueen omistajalle, metsästysoikeuden haltijalle tai poliisille.
Jos eläin on sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen ilmeisesti tuottaa sille kohtuutonta kärsimystä, löytäjä saa lopettaa eläimen, vaikka hänellä ei olisi alueella kyseisen eläimen pyydystämis- tai tappamisoikeutta tai eläin olisi tuona ajankohtana rauhoitettu.
Lopetettuun eläimeen sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään kuolleena löydetystä eläimestä.