Etusivu

Tiedotus

Toiminta

Jäsenyys

Linkit

Palaute

Yhteystiedot

   
SUOMEN METSÄSTYSJÄLJESTÄJÄT RY:n SÄÄNNÖT 18.11.2001

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästysjäljestäjät ry
ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi. Toiminnassaan yhdistys voi käyttää epävirallista nimilyhennettä SMJ.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää valmiutta; liikenteessä loukkaantuneen, metsästyksen yhteydessä haavoittuneen tai muutoin vahingoittuneen eläimen talteenottoon mahdollisimman taitavasti ja tehokkaasti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää toimintaan liittyviä harjoitus ja koulutustilaisuuksia

- järjestää kokeita

- hankkii harjoitusmaastoja jäsentensä käyttöön

- harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa

- toimii yhteistyössä metsästys- ja kenneljärjestöjen kanssa

- pitää yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3.Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

4.Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja – jäsen eivät suorita mitään maksuja.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6.Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7.Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmesta (3) kuuteen (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet tai lähinnä puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä ja toisena vuonna erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin erikseen.

9.Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10.Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

12.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14.Suhteet muihin yhdistyksiin

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toisiin yhdistyksiin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

15.Muuten noudatettakoon yhdistyslakia